Uppdrag

Företaget TERRA arbetar med grundvattenprospektering i Sverige samt i torra områden i Afrika, som har varit och är en återkommande destination.

  • Lokalisering av vattenförande spricksystem i berggrunden
  • Kustnära områden med saltvattenproblem
  • Energiborrningar för grundvatten- och bergvärme, www.svep.se
  • Återfyllnad av bergborrhål, www.geotec.se
  • Demonstration av WADI/VLF – instrument, www.abem.se

Inriktning mot småskaliga konsumenter med större vattenbehov.

Sinad, grävd brunn i flodbädd i Puntland, Somalia. Fogdestam tillsammans med bybor.

Sinad, grävd brunn i flodbädd i Puntland, Somalia. Fogdestam tillsammans med bybor.

Bakgrund

TERRA är ett konsultföretag med kontor i Uppsala, Sverige, och drivs av Birger Fogdestam, Senior hydrogeologist, som 2011 avslutade en lång anställning vid Sveriges Geologiska Undersökning.

Fogdestams arbetsuppgifter under den mångåriga anställningen vid myndigheten SGU har huvudsakligen rört sig om grundvattenkartläggning i Sverige.  Undersökningar om kustnära grundvattenförekomster (saltvattenproblem) samt lokalisering av spricksystem med större grundvattenföring, har varit högt prioriterade arbetsuppgifter.

Det senaste internationella uppdraget 2012, rörde sig om grundvattenprospektering för bevattningsändamål i Montenegro, strax intill gränsen till Serbien.

Fogdestam har också utfört åtskilliga geologiska- och grundvattenuppdrag på den Afrikanska kontinenten, t.ex. i Libyen, Namibia, Botswana, Malawi, Sydafrika och senast i Somalia 2011.

Merparten av uppdragen har rört sig om VLF-undersökningar (Very Low Frequency) för att lokalisera grundvattenförekomster.

Fogdestam har under en period av 5 år varit chef för programmet Grundvattendokumentation (The National Well Record Section, SGU) och var under mer än 10 år chef för Enheten för Hydrogeologi med drygt 30 personer anställda.

Syftet med företaget TERRA är att fungera som konsult, huvudsakligen specialiserad på prospektering av grundvatten i sedimentära och kristallina (urberg) bergarter i Sverige och Afrika.

Den geofysiska utrustningen som används vid undersökningarna är den svenska WADI-VLF utrustningen. www.abem.se

Undersökning med VLF-instrumentet i Somalia.

Undersökning med VLF-instrumentet i Somalia.

VLF-metoden

WADI VLF instrumentet

WADI VLF instrumentet

Radiovågor inom VLF-bandet (Very Low Frequency) har låg frekvens och stor våglängd.  Denna typ av  radiovågor har förmåga att tränga djupt ner i berggrunden och så även i vatten. Radiovågor inom VLF-bandet användes för kommunikation och navigering av militär sjöfart. Radiostationer finns i princip på alla jordens kontinenter.

VLF sändare, vattenförande sprickzon samt WADI/VLF-mätning.

VLF sändare, vattenförande sprickzon samt WADI/VLF-mätning.

När primära radiovågor, utsända från radiostationerna, träffar elektriskt ledande bildningar i berggrunden, uppstår genom induktion i dessa, sekundära radiovågor. De elektriskt ledande bildningarna kan vara koncentrationer av vissa malmmineral, större vattenförande sprickzoner i urberg eller karstvittring i kalkstensberggrund som i Somalia. Med hjälp av en speciell radiomottagare (i detta fall WADI-instrumentet med ett minne på 4000 mätvärdesregistreringar) kan man pejla in läget för en elektriskt ledande geologisk bildning och därmed med relativt stor noggrannhet ange läget för en grundvattenförande bildning.

De starkaste radiostationerna har en primär utbredning av upp emot 90 000 km. Vid mätningar väjer man den sändare som vid den aktuella mätningen har högst styrka.

Granskning av mätresultat, (Yusuf Muhammed,vattening. Somalia samt B.Fogdestam).

Granskning av mätresultat, (Yusuf Muhammed,vatteningenjör Somalia samt B.Fogdestam).

Afrika karta

Många undersökningar har utförts av Fogdestam under anställning av olika konsultföretag och biträde till olika bolag verksamma i Afrika.

Prospektering av gips och kristallin kalksten i Libyen.

Grundvattenprospektering i Namibia, Botswana, Malawi, Sydafrika samt i Somalia 2011. Utbildning och demonstrationer av VLF– utrustning har också ingått i uppdragen.

Merparten av de internationella uppdragen har dock rört sig om grundvattenprospektering med VLF– utrustningen (Very Low Frequency) samt bedömningar och förutsättningar för utvinnbara grundvattenförekomster.

Karta över Afrika med namn

Karta över Afrika med namn